Regulamin sklepu bajkoweobrazy.pl

I. Definicje

1. Sprzedawca- właścicielem sklepu internetowego bajkoweobrazy.pl pod adresem www.bajkoweobrazy.pl jest VRDesign Radosław Smolka, 75-430 Koszalin ul. Holenderska 22C wpisanym do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem REGON 320736673 i numerem NIP 669-229-51-37

2. Klient- podmiot z którym może być zawarta umowa sprzedaży, lub na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

3. Konsument- osoba fizyczna zawierająca Umowę z przedsiębiorcą niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Dostawca- firmy współpracujące ze Sprzedawcą upoważnione do dostawy zamówionych przez Klienta Towarów.

5. Regulamin- niniejszy dokument

6. Strona internetowa sklepu- domena pod którą dostępny jest sklep internetowy www.bajkoweobrazy.pl

7. Dni robocze- dni tygodnia od poniedziałku do piątku wyłączając dni ustawowo wolne od pracy.

8. Umowa sprzedaży- umowa zawarta na odległość między Sprzedawcą a Klientem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

9. Towar- produkty oferowane na stronie Sklepu przez Sprzedawcę, które mogą być przedmiotem Umowy sprzedaży.

10. Materiały- treści multimedialne takie jak pliki graficzne, zdjęcia w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych dostarczone przez Klienta w celu naniesienia ich na zamawianym Towarze.

II. Oświadczenia

1. Sprzedawca oświadcza, że posiada prawa autorskie do zdjęć i grafik niezbędne do wyprodukowania Towarów.

2. Klient oświadcza, że w formularzu zamówienia podaje pełne oraz prawdziwe dane (imię, nazwisko, adres zamieszkania). W przypadku podania nieprawdziwych danych odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody ponosi Klient.

3. Klient oświadcza, że posiada prawa autorskie do zdjęcia, które załadował na Stronę internetową sklepu w sekcji „Obraz z własnego zdjęcia” w celu naniesienia ich na produkowany Towar.

4. Sprzedawca oświadcza, że cyklicznie usuwa ze swojego serwera i wszystkich innych nośników danych pliki załadowane przez klientów w celu naniesienia ich na produkowany Towar. Pliki te są wykorzystywane wyłącznie w celu naniesienia ich na produkowany towar.

III. Zamówienia

1. Klient może składać zamówienia na Stronie internetowej sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

2. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie jest wypełnienia formularza w tym podanie danych osobowych koniecznych do przetworzenia przez Sprzedawcę zamówienia, a także wyrażenie zgody na postanowienia zawarte w Regulaminie.

3. Informacje o towarach zawarte na Stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz 93 z późń. zm.), są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy.

4. Aby złożyć zamówienie na Stronie internetowej sklepu Klient powinien wykonać następujące czynności: skompletować zamówienie wybierając produkty które zamierza nabyć dodając je do „koszyka”, następnie w formularzu podać dane niezbędne do przetworzenia zamówienia, wybrać sposób dostawy oraz formę płatności. Zamiar zakupu Klient potwierdza na Stronie internetowej sklepu wybierając przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy Klient jest informowany o łącznej cenie za zamawiane produkty i koszcie dostawy.

5. Po skutecznym zamówieniu Klienta Sklep przesyła Klientowi na podany wcześniej adres e-mail potwierdzenie zamówienia, które jest specyfikacją dokonanego zamówienia, ale nie jest potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji oraz nie stanowi o przyjęciu oferty przez Sprzedawcę.

6. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowiące jednocześnie oświadczenie o przyjęciu oferty zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sprzedawcę dostępności zamówionych Towarów, a także po zaksięgowaniu właściwej kwoty na rachunku Sprzedawcy. Z chwilą wysłania takiego potwierdzenia umowę między Sprzedawcą a Klientem uważa się za zawartą.

7. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie za pomocą wiadomości e-mail. W przypadku gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówienie Sprzedawca zwróci Klientowi wpłaconą kwotę.

8. Informacje takie jak cena, charakterystyka Towaru, termin i koszt dostawy są dla Klienta i Sprzedawcy wiążące w momencie składania przez Klienta zamówienia.

IV. Płatności

1. Ceny na Stronie internetowej sklepu wyrażone są w złotych polskich i stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT).

2. Cena wybranego Towaru zmienia się w zależności od wielkości podkładu wybranego do wyprodukowania Towaru oraz od rodzaju materiału użytego do produkcji. Podczas edycji zdjęcia lub grafiki użytej następnie do naniesienia na Towarze klient jest na bieżąco informowany o koszcie konkretnego wymiaru i materiału.

3. Ceny na Stronie internetowej sklepu nie zawierają kosztów dostawy.

4. Koszt dostawy ustalany jest podczas finalizacji zamówienia w odpowiednim formularzu.

5. Do każdego zamówienia Sprzedawca dołącza dowód zakupu w postaci dokumentu elektronicznego przesyłanego na adres e-mail Klienta. Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawia faktury VAT o ile odpowiednia opcja zostanie wybrana podczas składania zamówienia.

6. Dostępne są następujące rodzaje płatności: płatność przelewem na konto Sprzedawcy, płatność internetowa za pomocą serwisu Paynow.pl, płatność za pobraniem.

7. Klient zobowiązuje się uiścić wymaganą płatność w przeciągu 7 dni od otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W przypadku braku płatności w tym terminie Sprzedawca ma prawo odstąpić od zawartej umowy.

V. Dostawa

1. Sprzedawca dostarcza Towar na terenie Polski.

2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.

3. W dniu wysłania Towaru do Klienta Sprzedawca wysyła do Klienta wiadomość e-mail potwierdzająca fakt wysłania przesyłki.

4. Termin dostawy wskazany na Stronie internetowej sklepu liczony jest w Dniach roboczych.

5. Termin dostawy może ulec wydłużeniu z powodów niezależnych od Sprzedawcy.

6. Klient ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika Dostawcy czy opakowanie przesyłki nie jest w żaden sposób uszkodzone. Jeżeli zostało stwierdzone uszkodzenie przesyłki i idące za tym uszkodzenie Towaru, Klient jest zobowiązany do sporządzenia protokołu szkody w obecności pracownika Dostawcy.

VI. Rękojmia

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne.

2. Konsument traci uprawnienia do złożenia reklamacji jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady Towaru, nie później jednak niż przed upływem 2 lat od wydania Towaru Klientowi nie zawiadomi o tym sprzedawcy.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa kolorów wydruku na Towarze od kolorów wyświetlanych na monitorze Klienta. Mogą one wynikać zarówno z rodzaju matrycy monitora Klienta, ustawienia kolorów, jak i rodzaju podłoża podczas wydruku na Towarze. Odstępstwa te są całkowicie niemożliwe do wyeliminowania i nie są podstawą do reklamacji.

4. W przypadku stwierdzenia wady Towaru Klient może złożyć żądanie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad, lub usunięcia wady.

5. Klient który korzysta z prawa rękojmi jest zobowiązany we własnym zakresie dostarczyć Towar do Sprzedawcy. W przypadku konsumenta koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

6. Wszelkie informacje związane z reklamacją Klient jest zobowiązany kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

7. Sprzedawca w okresie 14 dni ma obowiązek ustosunkowania się do zgłoszenia reklamacyjnego klienta.

VII. Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:

- przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

- w którym przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

- w którym przedmiotem świadczenia jest Towar, który po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

- w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

VIII. Wyłączenie odpowiedzialności Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania umowy lub niewłaściwego wykonania umowy, wyłączając odpowiedzialność w następujących przypadkach:

1. Praca zaakceptowana przez klienta zawierająca błędy techniczne lub w treści

2. Praca błędnie przygotowana pod względem technicznym, bez korekt przeprowadzonych przez Sprzedawcę.

3. Opóźnienia w dostawie Towaru będące w zakresie Dostawcy.

4. Opóźnienia w druku powstałe z czynników niezależnych od Sprzedawcy jak np. sił wyższych (klęski żywiołowe, przerwy w dostawie prądu)

5. Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z dostarczenia przez klienta poprawnych danych bądź poprawnych technicznie prac.

6. Opóźnienia wynikające z przekazywania środków pomiędzy systemem płatności natychmiastowych a bankiem Sprzedawcy.

IX. Ochrona danych osobowych.

1. Na stronie internetowej Sklepu przetwarzane są dane osobowe Konsumentów i Przedsiębiorców.

2. Administratorem danych dla danych osobowych jest VRDesign Radosław Smolka, ul. Holenderska 22c, 75-430 Koszalin, NIP: 669-229-51-37

3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu realizacji zamówień klientów, w celach technicznych związanych z utrzymaniem konta klienta.

4. Administrator danych oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych spełniających wymagania polskiego prawa, w tym ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych jakim powinny odpowiadać urządzania i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do założenia konta jak i złożenia zamówienia na Stronie internetowej sklepu.

6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz modyfikowania ich.

X. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu złożenia zamówienia przez Klienta. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w dniu jej opublikowania na Stronie internetowej sklepu.

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji zamówienia w przypadku braku polubownego rozwiązania będą rozpatrywane przez właściwy Sąd Powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania Sprzedawcy.

3. Pozasądowym sposobem rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń są ośrodki mediacyjne. Listy mediatorów udostępniane są przez Prezesów Sądów Okręgowych.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie zapisy Kodeksu Cywilnego.